Kontrollansvarig när behövs det?

 

 

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs . Plan- och bygglag (2010:900) 10:9 9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

 

 

Vem kan/ får vara kontrollansvarig?

 

Den kontrollansvarige ska ha goda kunskaper om Plan- och bygglagens (PBL) krav på olika kontroller och förstå hur kraven praktiskt kan uppfyllas i ditt bygge. Det krävs då både utbildning och erfarenhet av liknande projekt. Personer som vill arbeta som kontrollansvariga kan prova sina kunskaper och sin lämplighet hos ett särskilt certifieringsorgan. De som godkänns erhåller en riksbehörighet inom ett eller flera områden. Kontrollansvarig ska varje år lämna en rapport till certifieringsorganet om vilka fortutbildningar som den har gjort. En riksbehörighet gäller i 5 år. Därefter ska den kontrollansvarige gå igenom en ny, förenklad, kompetensprövning.

 

Från den 2 maj 2011 finns det två nivåer att certifieras sig til kontrollansvarig - Normal för byggnation upp till två våningar och kvalificerad som är där utöver.

Om kommunen finner att den kontrollansvarige åsidosatt sina skyldigheter kan kommunen besluta att en ny kontrollansvarig ska utses. Kommunen ska anmäla sitt beslut till det certifieringsorgan som utfärdat certifikatet, vilket innebär att certifieringsorganet får en möjlighet att ta ställning till om certifikat ska återkallas.

Du kan söka efter kontrollansvariga bland annat på Boverkets webbplats, använd länken bredvid.

Viktigt att tänka på är att det skall finnas ett förtroende för den som du väljer som kontrollansvarig.

 

 

 

Kontrollansvarigs roll och arbetsuppgifter.

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen tillgodoses och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 § En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och

7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 §

 

 

Vad kostar en kontrollansvarig?

 

Många faktorer påverkar vad det kommer att kosta att anlita en kontrollansvarig.

  • projektets storlek
  • hur krångligt projektet är
  • hur van och kunniga byggherren, projektörerna och entreprenörerna är ifall uppdraget för projektet kan samordnas med andra uppdrag.

En fingervisning: Innan du har mer exakta uppgifter kan Du uppskatta att den kontrollansvarige kan komma att kosta 1-2 % av byggkostnaden för ett en- eller tvåbostadshus.

 

Generellt sätt brukar Murblad & Partner AB tillämpa två betalningsmodeller.

Antingen ett fast pris eller per timme.